es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

pisces Pisces
March
4
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate February 20 to March 1st รับรู้ความฝัน

ความฝันที่ถนอมมายาวนานกำลังตื่นขึ้นมาและกำลังรอให้ท่านทำแผนของท่านให้เป็นจริงเป็นรูปธรรม สิ่งสำคัญคือการที่ท่านคว้าโอกาสที่จำเป็นไว้แล้วทำให้ความฝันนี้เป็นจริงและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางบวกอย่างยั่งยืน ญาติๆ และเพื่อนๆ ที่ท่านห่วงใยมากที่สุดจะมีปฏิกิริยาเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และจะสนับสนุนการกระทำของท่านอย่างเต็มที่

twitter
facebook
mail
Second Decanate March 2 to March 10 บรรลุเป้าหมาย

ในที่สุดวัตถุประสงค์ที่ท่านไล่ตามมาพักหนึ่งแล้วก็เข้ามาอยู่ในระยะใกล้แค่เอื้อม และแผนของท่านก็พร้อมนำไปปฏิบัติ ท่านกำลังรู้สึกกระชุ่มกระชวยจากกำลังใจที่ได้รับจากทุกคนซึ่งเป็นแรงหนุนให้ท่านดำเนินการขั้นต่างๆ ที่จำเป็น ปักหลักให้มั่นและไล่ตามวัตถุประสงค์อย่างไม่ย่อท้อ แล้วท่านจะบรรลุวัตถุประสงค์

twitter
facebook
mail
Third Decanate March 11 to March 20 บรรลุเป้าหมาย

ในที่สุดวัตถุประสงค์ที่ท่านไล่ตามมาพักหนึ่งแล้วก็เข้ามาอยู่ในระยะใกล้แค่เอื้อม และแผนของท่านก็พร้อมนำไปปฏิบัติ ท่านกำลังรู้สึกกระชุ่มกระชวยจากกำลังใจที่ได้รับจากทุกคนซึ่งเป็นแรงหนุนให้ท่านดำเนินการขั้นต่างๆ ที่จำเป็น ปักหลักให้มั่นและไล่ตามวัตถุประสงค์อย่างไม่ย่อท้อ แล้วท่านจะบรรลุวัตถุประสงค์