es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

virgo Virgo
August
22
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate August 24 to September 3 สิ่งสนับสนุนแผนการของท่าน

ใช้เวลาคิดย้อนกลับถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่นาน และจงรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านสามารถดำเนินชีวิตไปในทิศทางบวกมากขึ้นได้ ถึงเวลาสำหรับการพัฒนาแผนการที่ท่านมีและลงมือปฏิบัติแล้ว ไม่เฉพาะแต่แผนในชีวิตส่วนตัว แต่หมายถึงแผนในชีวิตการทำงานด้วย ผู้อื่นจะเข้าใจและสนับสนุนท่านในเรื่องนี้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเก็บเรื่องต่างๆ ไว้เป็นความลับ!

twitter
facebook
mail
Second Decanate September 4 to September 13 การเห็นพ้องกันแบบเป็นไปตามธรรมชาติ

ท่านสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มได้โดยไม่ต้องทำการประนีประนอมใดๆ จะเกิดข้อตกลงโดยธรรมชาติขึ้นระหว่างท่านกับกลุ่มดังกล่าว ท่านสามารถใช้เรื่องนี้เพื่อเอื้อโอกาสทางสังคม หรือเพื่อขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไประหว่างทางในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทางบ้าน ตลอดจนทำให้ประสบการณ์ชีวิตในที่ทำงานเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ จึงหวังได้ว่าจะเกิดการพัฒนารอบด้านขึ้น

twitter
facebook
mail
Third Decanate September 14 to September 23 การเห็นพ้องกันแบบเป็นไปตามธรรมชาติ

ท่านสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มได้โดยไม่ต้องทำการประนีประนอมใดๆ จะเกิดข้อตกลงโดยธรรมชาติขึ้นระหว่างท่านกับกลุ่มดังกล่าว ท่านสามารถใช้เรื่องนี้เพื่อเอื้อโอกาสทางสังคม หรือเพื่อขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไประหว่างทางในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทางบ้าน ตลอดจนทำให้ประสบการณ์ชีวิตในที่ทำงานเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ จึงหวังได้ว่าจะเกิดการพัฒนารอบด้านขึ้น