es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

capricorn Capricorn
June
20
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate December 22 to December 31 ความกล้ากับการควบคุม

ท่านรู้สึกว่าเป็นการยากลำบากที่จะตัดสินใจเลือกระหว่างการทำอะไรอย่างมั่นใจกับการแสดงถึงการควบคุมตัวเองบ้าง โดยท่านจะรู้สึกบ่อยกว่าที่คาด การคิดย้อนกลับถึงอดีตจะช่วยให้ท่านซาบซึ้งกับส่วนที่จัดว่าดีของความยากลำบากใดๆ เมื่อท่านพิสูจน์ทราบแล้วว่าความยากลำบากบางประการนั้นไม่มีนัยสำคัญท่านก็จะรู้สึกผ่อนคลายกับสถานการณ์ของท่านมากขึ้น แล้วจะเผชิญกับการต่อต้านน้อยลงมากจากคนที่ท่านสนิทใกล้ชิดด้วย

twitter
facebook
mail
Second Decanate January 1st to January 10 เอาชนะอุปสรรค

ความซับซ้อนซึ่งเห็นอยู่ไกลลิบๆ มาพักหนึ่งแล้วกำลังปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอีก และท่านไม่สามารถเลื่อนการจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ต่อไปได้นาน ขบปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้หากเป็นการยากสำหรับท่าน ยิ่งท่านทำเพิกเฉยกับปัญหา ปัญหาก็ยิ่งมีโอกาสจะท่วมท้นและยิ่งยากที่จะจัดการ

twitter
facebook
mail
Third Decanate January 11 to Jaunary 20 เอาชนะอุปสรรค

ความซับซ้อนซึ่งเห็นอยู่ไกลลิบๆ มาพักหนึ่งแล้วกำลังปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอีก และท่านไม่สามารถเลื่อนการจัดการกับความซับซ้อนเหล่านี้ต่อไปได้นาน ขบปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แม้หากเป็นการยากสำหรับท่าน ยิ่งท่านทำเพิกเฉยกับปัญหา ปัญหาก็ยิ่งมีโอกาสจะท่วมท้นและยิ่งยากที่จะจัดการ