es de fr it en cn hk jp ko pt ptpt ar he el sv da ru nl tr pl hi th vi
ภาษาไทย (Thai)

libra Libra
November
26
iPhone AppStore Android Google Play Windows Phone Store

Your Daily Horoscope

twitter
facebook
mail
First Decanate September 24 to October 3 การเห็นพ้องกันแบบเป็นไปตามธรรมชาติ

ท่านสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนหลายกลุ่มได้โดยไม่ต้องทำการประนีประนอมใดๆ จะเกิดข้อตกลงโดยธรรมชาติขึ้นระหว่างท่านกับกลุ่มดังกล่าว ท่านสามารถใช้เรื่องนี้เพื่อเอื้อโอกาสทางสังคม หรือเพื่อขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไประหว่างทางในลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อทางบ้าน ตลอดจนทำให้ประสบการณ์ชีวิตในที่ทำงานเป็นประโยชน์มากขึ้นได้ จึงหวังได้ว่าจะเกิดการพัฒนารอบด้านขึ้น

twitter
facebook
mail
Second Decanate October 4 to October 13 เครือข่ายสังคมเข้มแข็งขึ้น

แม้หากทุกสิ่งทุกอย่างภายในวงสังคมของท่านจะดูดีเป็นพิเศษ และดูเหมือนจะเป็นไปแบบง่ายๆ สบายๆ แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านรักษาความเกี่ยวข้องของท่านไว้ รักษาความเชื่อมโยงกับผู้อื่นไว้ ไม่ใช่เฉพาะ ณ ที่ทำงาน แต่ในชีวิตส่วนตัวด้วย ในอนาคตท่านอาจต้องการความช่วยเหลือและความสนับสนุนจากผู้ที่ใกล้ชิดท่านที่สุด และพวกเขาก็จะไม่ลืมเลยว่าท่านได้สนับสนุนพวกเขาในอดีต

twitter
facebook
mail
Third Decanate October 14 to October 23 เครือข่ายสังคมเข้มแข็งขึ้น

แม้หากทุกสิ่งทุกอย่างภายในวงสังคมของท่านจะดูดีเป็นพิเศษ และดูเหมือนจะเป็นไปแบบง่ายๆ สบายๆ แต่สิ่งสำคัญก็คือการที่ท่านรักษาความเกี่ยวข้องของท่านไว้ รักษาความเชื่อมโยงกับผู้อื่นไว้ ไม่ใช่เฉพาะ ณ ที่ทำงาน แต่ในชีวิตส่วนตัวด้วย ในอนาคตท่านอาจต้องการความช่วยเหลือและความสนับสนุนจากผู้ที่ใกล้ชิดท่านที่สุด และพวกเขาก็จะไม่ลืมเลยว่าท่านได้สนับสนุนพวกเขาในอดีต